Studium

2015–2021 Kresba, AVU (Jiří Petrbok)
2019–2020 Malba 4, AVU (Marek Meduna, Petr Dub)

Popis diplomové práce

Who we are

Annemari Vardanyan se v rámci své tvorby dlouhodobě snaží o propojení individualistické roviny lidské zkušenosti se společenskými a politickými tématy přesahujícími hranice rozmanitých národních kultur a světových náboženství. Její obrazy zachycují variace figur v dynamice času a prostoru, přinášejí transparentní vhled do ryze soukromé sféry jednotlivce a současně problematizují kulturní a společenskou zakotvenost, na jejímž pozadí se formuje jeho osobnost a vnitřní identita. V latentním prostoru osobního a rodinného života pak vyvěrá symbolismus, který za pomoci apropriace, zrcadlení, autoportrétu odkazuje na fenomény národní, náboženské či politické identity v kontextu jejich vzájemného střetávání.

Umění autorky je úzce svázáno s jejím osobním životem protkaným zkušeností kulturní a národnostní diverzity. V centru veškerého dění stojí prožitky jednotlivce, jehož vývoj je podmíněn prostředím nové, do značné míry cizí kultury, který je nutně a bezprostředně konfrontován s otázkou, jak se s ní vyrovnat. Ačkoliv jasným východiskem je pro Annemari Vardanyan individuální sféra lidského života, autorka bere na zřetel společenskou povahu člověka a nezdráhá se při tvorbě reflektovat globální problémy dnešního světa a moderní společnosti. V historickém i současném příběhu dějin rodné Arménie, jež se nesou v duchu tragédie první novověké genocidy a dosud vyprávějí utrpení války o existenci samotného národa, si autorka uvědomuje témata a motivy, které konfrontuje s hodnotami evropské kultury a s realitou každodenního života. Průsečíkem její tvorby je hledání tolerance a jednoty v podmínkách rozmanitosti kultur; jádrem prolínání různorodých elementů v jejích obrazech je pak pokus o nalézání konsensu a porozumění v podmínkách konfliktu.